Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Lancom s.r.o, Pod hájom 14,949 11 Nitra,  ICO: 50 093 207, ICDPH: SK 2120171405, ako  prevádzkovateľ internetového obchodu www.connecting.sk, vyhlasuje, že všetky osobné údaje  sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami v oblasti ochrany osobných údajov.


 1.   Osobné údaje a ich spracovanie

1.1.  Kategórie osobných údajov

 •         Meno a kontaktné údaje. Meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, fakturačnú adresu, telefónne číslo.
 •         Prihlasovacie údaje. Prihlasovacie mená a heslá. Nemáme prístup ku skutočnému heslu.

 1.2.  Účely spracovania osobných údajov:

  •   Spracovanie objednávky tovaru alebo služieb, objednaných či už prostredníctvom našej webovej stránky, mobilnej aplikácie, alebo emailom. 
  •   Zákaznícka podpora. Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy alebo objednávky
  •   Komunikácia. Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. 
  •  Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie   a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.
 •       Marketingové ponuky.
 •       Obchodné oznámenie. Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť prostredníctvom odkazu pre odhlásenie,
 •       ktorý nájdete v každom e-maile.

 • 1.3.  Odovzdanie osobných údajov tretím stranám

            Vaše osobné údaje budú odovzdané tretím osobám či inak sprostredkované iba vtedy, ak je to nevyhnutné v rámci plnenia kúpnej zmluvy,

            alebo  pokial  ste s tým vopred vyslovili súhlas:

 •         a) prepravcom s cieľom dodania vami objednaných produktov alebo služieb a riešenia reklamácií vrátane odstúpenia od zmluvy
 •         b) verejným orgánom (napr. polícia)

2.   Zabezpečenie osobných údajov a obdobie uchovávania

2.1.  Zabezpečenie osobných údajov

 •     a) Vaše osobné údaje sú uložené na internom serveri,zabezpečenom zabezpečovacím systémom.
 •     b) Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatné systémy pomocou technických a organizačných opatrení proti strate a zničeniu vašich údajov, proti prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom, ich     pozmeňovaniu či rozširovaniu.
 •     c) Prístup do vášho zákazníckeho konta je možný iba po zadaní vášho osobného hesla. V tejto súvislosti by sme vás chceli upozorniť, že je nevyhnutné, aby ste vaše prístupové údaje neoznamovali     tretím osobám a po ukončení vašej činnosti v zákazníckom konte vždy zavreli okno svojho webového prehliadača, najmä vtedy, ak používate počítač spolu s inými používateľmi. Lancom nepreberá     zodpovednosť za zneužitie použitých hesiel.

2.2.  Obdobie spracovania

         Osobné údaje spracovávame a uchovávame:

         V čase nevyhnutnom na zaistenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, t. j. počas objednávky a záručnej lehoty    

         Účtovné doklady sú v súlade so zákonom archivované 10 rokov od ich vystavenia.

         V ostatných prípadoch vyplýva obdobie spracovania z účelu spracovania alebo je dané právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

3.   Práva subjektov údajov

 •     a) Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať bezplatnú informáciu o spracovávaní svojich osobných údajov.
 •     b) V prípade, že sa domnievate, že spracovanie osobných údajov robíme v rozpore s ochranou vašich osobných údajov a zákonnými podmienkami ochrany osobných údajov, môžete požiadať o     vysvetlenie, požadovať, aby sme odstránili takto vzniknutý stav, najmä môžete požadovať urobenie opravy, doplnenie, likvidáciu osobných údajov alebo blokáciu osobných údajov.
 •     c) Pre uplatnenie svojich práv kontaktujte poverenca pre ochranu osobných údajov na e-mailovej adrese lancom@connecting.sk. Obrátiť sa môžete aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
 •     d) Svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Pokiaľ odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, budú vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované; to sa     však netýka tých osobných údajov, ktoré potrebujeme na splnenie zákonných povinností (napr. vybavenie už podanej objednávky) či na ochranu svojich oprávnených záujmov. K likvidácii osobných     údajov dôjde takisto v prípade, že osobné údaje nebudú potrebné pre stanovený účel alebo ak bude uloženie vašich údajov neprípustné z iných zákonom stanovených dôvodov.

4.   Kontaktujte nás

        V prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí,  nás kontaktujte na adrese či zákazníckej linke :

        Zodpovedná osoba: lancom@connecting.sk

        Kontakt:

        Lancom s.r.o.

        Pod hájom 14, 94911 Nitra

        Č.t.: 0903447254